OIC/SMIIC 4:2018
Helal Kozmetik- Genel Şartlar
İletişim
Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No:4 (Canan Business ) Ataşehir - İstanbul
+90 (0216) 314 00 94
+90 (0552) 324 84 43
info@bosscert.com
www.bosscert.com
ISO 27001:2022 Standardı yayınlandı

ISO/IEC 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemleri (ISMS) için dünyanın en iyi bilinen standardıdır.

Titanyum di oksit kullanımı yasaklandı.

Gıda güvenliği: Gıda katkı maddesi Titanyum Dioksit bu yazdan itibaren yasaklandı. 14.01.2022 tarihinde Avrupa K

ISO Yönetim sistemi standartlarına iklim değişikliği ile ilgili hususlar eklenmiştir.

Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu'nu” desteklemek amacıyla İklim D

TS EN ISO/IEC 27001:2017 geçişi

Türkak tarafından yapılan denetimler sonucunda ISO 27001:2013 belgelendirme yetkimizle ilgili geçiş sürecini baş

İçindekiler

 Önsöz .............................................................................................................................................................................iii

  Giriş ..............................................................................................................................................................................iv

 1. 1  Kapsam ............................................................................................................................................................... 1

 2. 2  Bağlayıcı atıflar ................................................................................................................................................ 1

 3. 3  Terimler ve tanımlar ..................................................................................................................................... 1

 4. 4  Genel gereklilikler .......................................................................................................................................... 3

 1. 4.1  Ham maddeler ve içerik................................................................................................................................ 3

 2. 4.2  Güvenlik.............................................................................................................................................................. 4

 3. 4.3  Üretim, taşıma ve dağıtım ............................................................................................................................ 4

 4. 4.4  İzlenebilirlik ..................................................................................................................................................... 4

 5. 4.5  İzleme ve eylemler.......................................................................................................................................... 5

 6. 4.6  Kuruluş, nitelik ve sorumluluklar............................................................................................................. 5

5 Etiketleme ve ambalajlama ......................................................................................................................... 5

 1. 5.1  Etiketleme.......................................................................................................................................................... 5

 2. 5.2  Ambalajlama ..................................................................................................................................................... 6

Kaynaklar ......................................................................................................................................................................... 7

 

Önsöz

İslam Ülkeleri Standart ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) devletler arası bir kuruluş olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bölgesinde uygulanacak genel standartlar belirlemeyi, bu sayede de tüketicilerin korunmasını ve ürünlerin birlikte işlerliğini sağlamayı, bir yandan yenilikleri ve serbest ticaret girişimlerini teşvik ederken diğer yandan İİT Üye Devletlerinin küresel ekonomi içindeki piyasa/pazar konumlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu standart, SMIIC Helal Kozmetik Sorunları ile İlgili Teknik Komite (Technical Committee on Halal Cosmetic Issues) (TC2) tarafından geliştirilmiş ve SMIIC tarafından kabul edilmiştir.

Bu standart, İslami Kurallar ve Yasaların kaynaklarına dayanmaktadır.

Bu standarttaki İslami Kurallar ve Yasalar terimi farklı ülkelerdeki değişik uygulamalara bakılmaksızın İslam’a ait genel olarak kabul görmüş kurallara ve öğretilere karşılık gelir.

Giriş

Artan Müslüman nüfusu ile birlikte kozmetik ürünler üretmek için kullanılan bileşenlerin zararlı etkileri konusunda artan sağlık endişesi, helal kozmetik ürünlere olan talebin artmasına neden oldu. Standardın amacı, helal kozmetik ürünlere yönelik artan talebin zorluklarını karşılamak için helal kozmetik ürünlerinin üretim gerekliliklerini ele almaktır. Standart, helal kozmetik ürünlerinin imalatının İslami kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla helal ihtiyacını genel yönetim ve kontrol sistemlerinin bir parçası olarak bu sistemlere entegre eden helal kavramına dayanarak formüle edilmiştir.

Bu standart, kalite yönetimiyle veya çevreyle veya teknikle veya üretimle veya diğer herhangi bir standardın/standartların yerine geçmez.

Kozmetik ürün, diğer yönlerden, ülkede hâlihazırda yürürlükte olan ilgili gereklilikler de dâhil olmak üzere ülke mevzuatına uygun olmalıdır.

1 Kapsam

Bu standart, helal kozmetik sanayi tarafından kozmetik tedarik zincirinin mal kabulü, hazırlama, üretim, depolama, ambalajlama, etiketleme, kontrol etme, elleçleme, taşıma ve dağıtım dâhil her aşamasında yerine getirilmesi gereken, İslami Kurallar ve Yasalara dayanan temel gereklilikleri tanımlar.

Kozmetik ürünler için "kozmetik ürün uygulayıcıları" kozmetik ürün ambalajı içerisinde yer alıyorsa bu standardın kapsamı içindedir.

Salon vb. kozmetik ürün uygulayan hizmet sektörü kapsam dışındadır ancak bu sektör tarafından kullanılan kozmetik ürünler kapsam dâhilindedir.

Tanı, tedavi ve hastalıklardan korunmak amacıyla üretilen ürünler kapsam dışıdır.

Bu standart, boyutlarına ve karmaşıklıklarına bakılmaksızın tüm kozmetik kategorileri ve her tür kuruluş için geçerlidir.

2 Bağlayıcı atıflar

Aşağıda atıfta bulunulan dokümanlar, bu standardın uygulanması için zorunludur. Atıf yapılan dokümanın son baskısı (tüm tadiller dâhil) geçerlidir.

− −

3

OIC/ SMIIC 1, General Requirements for Halal Food

ISO 22716, Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines on Good Manufacturing Practices

Terimler ve tanımlar

Bu standardın amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler ve tanımlar geçerlidir. Bu metinde bulunmayan terimler ve tanımlar için bağlayıcı atıflarda verilen (bk. Madde 2) terimler ve tanımlar geçerlidir.

3.1 helal

İslam’ın yasalarınca izin verilen şeyler ve eylemler

3.2
ambalajsız yığın ürünler

ikincil bir ambalajı veya ambalajı olmayan ve boyutu, şekli veya dokusu bir etiketin, bandın veya kartın; ürünün bulunduğu kaba yapıştırılmasına izin vermeyen helal kozmetik ürünleri

3.3 kirletici

malzeme içerisinde doğal olarak bulunmayan veya doğal olarak bulunan miktardan daha fazla miktarda bulunan, kirlilik (kalıcılık, kalıntı) zehirlilik riskine yol açabilecek maddeler

3.4 kozmetik

özellikle ya da esas olarak temizlemek, parfümlendirmek, görünüşlerini değiştirmek, korumak, iyi durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek üzere, insan vücudunun dış kısımları (epidermis, saç sistemi, tırnaklar, dudaklar ve dış genital organlar) veya ağız boşluğunun dişler ve mukoza zarları ile teması amaçlanan madde veya karışım

3.5
Kozmetik ürün uygulayıcıları

kozmetik ürün ambalajında yer alan kozmetiklerin uygulanması için kullanılan yardımcı malzemeler

3.6 etanol

etil alkol

renksiz, uçucu, alev alabilir, suyla karışabilen, C2H50H kimyasal formüllü, sıvı, çoğunlukla doğal fermantasyon ve kimyasal işlemle üretilen alkollü içeceklerde kullanılan temel sarhoş edici (psikotropik) alkol

3.7
genetiği değiştirilmiş organizmalar

GDO

genetik yapısı genetik mühendislik teknikleri kullanılarak değiştirilmiş organizma

Kayda ait not 1: Genetiği değiştirilmiş organizmalar; mikroorganizmaların, böceklerin, bitkilerin, balıkların, memelilerin vb. genlerini içerir.

3.8
helal hayvanlar

insanların tüketmesi ve kullanımı için helal olduğu düşünülen çeşitli hayvan türleri konusunda İİT/SMIIC 1'e bakınız

Kayda ait not 1: domuzlar ve köpekler dışında, hayvanlar hâlâ hayattayken hayvanların kürkü veya kılından elde edilen kaynaklar helaldir

3.9
helal kozmetik

helal kavramına uygun olmakla birlikte bu standardın gerekliliklerini de karşılayan (bk. Madde 4. ve 5) kozmetikler (3.4)

3.10
içerik (bileşenler)

helal kozmetik ürününün bileşenlerinden birisi olan madde; renklendirici maddeler, bitkiler, koku ve tat içeren maddeleri kapsar ancak kozmetik ürünlerin hazırlanmasında kullanılsa da kimyasal süreç sonucunda son üründe bulunmayan maddeleri kapsamaz

3.11
İslami kurallar ve yasalar

İslam Şeriatı

kaynağını Kuran-ı Kerim ve Hazreti Muhammed’in (SAV) uygulamalarından (Sünnet) alan ve Allah’ın Müslümanlar için emrettiği kurallar

3.12 etiket

isim, marka, işaret, resim veya kozmetik ürünlerin içerisinde bulunduğu kaba yazılan, basılan, şablonla çizilen, işaretlenen, kabartma şeklinde basılan veya iliştirilen diğer tanımlayıcı unsur

3.13
tıbbi beyan

helal kozmetik ürünlerinin veya içeriklerinin herhangi birinin bir hastalığı veya belirtileriniönleyebileceğini/iyileştirebileceğini/teşhis edebileceğini veya hafifletebileceğini iddia eden beyan

3.14 necis

İslami Kurallar ve Yasalar açısından kendi içerisinde iğrenç olan aşağıdaki gibi maddeleri içeren şeyler:

 1. a)  domuzlar, köpekler ve tüm türevleri,

 2. b)  İslami Kural ve Yasalara göre kesilmeyen leş veya helal hayvanlar

 3. c)  idrar, dışkı, kan, kusmuk, irin, yumurta, sperm, amniyotik sıvılar ve plasenta gibi insanların veya hayvanların deliklerinden çıkan herhangi bir sıvı ve nesne

3.15 müteneccis

necis (3.14) olan şeylerle doğrudan temas etmiş veya kirlenmiş olan helal ürünler

3.16 nanomalzemeler

1 ila 100 nm ölçeğinde, bir veya birden fazla dış boyutlarda veya bir iç yapıya sahip, çözünmeyen veya biyokalıcı ve kasıtlı olarak imal edilmiş malzeme

3.17
helal olmayan

verilen madde(ler)in veya malzeme(ler)in helal olmadığını gösteren terim

3.18
küçük kaplar

içerik listesinin ürünün üzerine veya ambalajına sığmayacağı kadar küçük olan kozmetik kapları ÖRNEK ruj, göz kalemi, dudak kremi vb. için küçük kaplar

3.19 maddeler

kararlılığın korunması için eklenen herhangi bir katkı maddesini ve kullanılan işlemden kaynaklanan safsızlığı kapsayan, ancak maddenin kararlılığını etkilemeden veya bileşimini değiştirmeden ayrılabilen çözücüleri kapsamayan, doğal durumda bulunan veya imalat sürecinde elde edilmiş olan kimyasal element ve bileşikleri

3.20
deneme numuneleri

halkın, ürünü satın almadan önce denemesine olanak sağlayan ve genellikle satışa sunulan kozmetik ürünlerin yakınına yerleştirilen ürün deneme numuneleri


Bizimle İletişime Geçip, Hizmetlerimiz Konusunda Bilgi Alabilirsiniz!